Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") gereği iş amaçları kapsamında aşağıda açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, depolanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenmekte olup, Şirketimiz, kişisel verilerinizin kanunlara aykırı olarak işlenmesini önlemek, kanunsuz yollarla erişilmesini ve verilerin korunmasını sağlamak amacıyla, özellikle özel hayatın gizliliği hakkını ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla çıkarılan Kanun ve yönetmelikler uyarınca gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileri, Şirketimizin çalışanları veya iş başvurusunda bulunan iş adayları dışındaki gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler, aşağıda yer alan şekliyle, sınırlayıcı olmayan bir liste şeklinde ifade edilmektedir;

Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziki konum/güvenlik görüntü kayıtları, çağrı merkezi/hizmet kalite ses kayıtları, banka hesap numarası, çerez kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden siz ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşların faydalanabilmesi amacıyla, Şirketimiz tarafından iletişim amaçlı gerçekleştirilen idari operasyonların yerine getirilmesi amacıyla, Şirketimizin kullanımında olan mekanların fiziki güvenliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi amacıyla, iş ortaklığı/müşteri/tedarikçi (yetkili kişi veya çalışanlar) ilişkilerinin kurulması amacıyla, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü kişilerle ortaklaşa sunduğumuz ürün ve hizmetler kapsamında sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve mali anlaşmanın sağlanması amacıyla, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla, Şirketimizin çağrı merkezi aranması veya web sitesinin kullanılması amacıyla ve/veya Şirketimiz tarafından düzenlenen eğitimlere, seminerlere veya etkinliklere katılımın sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi için işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Tarafınızca Şirketimize paylaşılan kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, şubeler, çağrı merkezi, web sitesi, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlar vasıtasıyla, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz, tarafından sağlanan ve saklanan kişisel verilerin, saklandığı ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmaması, manipüle edilmemesi, kaybolmaması ve zarar görmemesi için iş süreçleri tasarımı ve teknik güvenlik altyapı iyileştirmelerini uygulamaktadır.

Kişisel verileriniz, yasal mevzuatta belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere veya böyle bir süre belirlenmemiş ise kişisel verilerin işlendiği amaç gereği zorunlu olan süre boyunca, size bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, tüm bilgi güvenliği önlemleri alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürenin sona ermesiyle birlikte tarafınızca sağlanan kişisel veriler, silme, imha veya anonimleştirme yöntemleriyle Şirketimizin veri akışlarından çıkarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ve açıklanan amaçlarla bağlantılı olarak aşağıda belirtilenlere aktarılabilecektir;

  • Türk Telekomünikasyon A.Ş. veya Türk Telekomünikasyon grup şirketleri,
  • Şirketimiz adına faaliyet gösteren ve yetkilendirdiğimiz temsilcilerimiz,
  • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kılınmış olan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu kurum ve kuruluşları,
  • iş ortaklıkları, tedarikçiler ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi riski ve finansal kuruluşlar ile açıklanan amaçlar kapsamında diğer gerçek veya tüzel kişiler,
  • vergi ve benzeri danışmanlar, yasal icra işlemleriyle ilgili kişiler, danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler dahil olmak üzere denetçiler gibi, iş ortakları, hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler, yukarıda açıklanan amaçlar için yetkilendirilmiş kişiler ve kurumlar olmak üzere ülke içinde veya dışında yer alan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimize başvurarak;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; 
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; 
c) kişisel verilerin amaçları ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; 
d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; 
e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; 
f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; 
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; 
h) sadece otomatik sistemlerle analiz edilerek kişisel verilerinizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; 
i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sonucunda zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

KVKK'nın 13. maddesinin birinci fıkrası gereği, yukarıda bahsedilen haklarınızı kullanmak için başvurunuzu, şahsen, kimliğinizi tevsik edici bilgiler ve talebinizi içeren dilekçenizle Şirketimize iletebilir veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle talebinizi iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirketimiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bu metni kabul etmeniz durumunda, Şirketimizin sizinle ilişkili amaçlarla kişisel verilerinizi işlemesi hususunda açık rızanızın bulunduğunu kabul etmiş olursunuz.

Detaylı bilgi için Şirketimize başvurabilir veya www.kvkk.gov.tr adresindeki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan "Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"i inceleyebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

CLINODEVICE - Klinik Cihaz Çözümleri